Toaleta 2012

Regulamin Pierwszej Edycji Konkursu Toaleta2012.pl§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Toaleta2012.pl" i zwany jest dalej "Konkursem".

1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego zdjęcia i opisu toalety w miejscu publicznym w Polsce.

1.3. Organizatorem Konkursu jest firma:
CWS-boco Polska Sp. z o.o.,
ul. Elektronowa 16, 94-103 Łódź,
tel. +48 42 683 97 00, fax +48 42 683 97 97,
www.cws-boco.pl,
KRS 0000023080 | Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
NIP: 521-01-23-622 | REGON: 011517737 | kapitał zakładowy: 13.532.500 PLN
zwana dalej Organizatorem.

1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 25.09.2008 r. do dnia 24.11.2008.

1.5. Operatorem Technicznym Konkursu i strony www.toaleta2012.pl jest firma:
Possum Communication,
Al. Waszyngtona 2A, 03-910 Warszawa
zwana dalej Operatorem Technicznym.

1.6. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne, że jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie nagród w Konkursie oraz ich dostarczenie zdobywcom nagród.

1.7. Operator Techniczny jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora podjęte w związku z ufundowaniem i wręczeniem nagród zdobywcom nagród, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.

1.8. Konkurs organizowany jest wyłącznie na stronach serwisu www.Toaleta2012.pl

1.9. Adres strony internetowej Konkursu: www.toaleta2012.pl§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją regulaminu przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

2.1.2. Posiada konto poczty elektronicznej;

2.1.3. Zarejestruje się na stronie www.Toaleta2012.pl oraz zaakceptuje warunki regulaminu;

2.1.4. Nie jest pracownikiem Organizatora ani Operatora Technicznego ani nie jest członkiem rodzin pracownika Organizatora ani Operatora

2.1.5. Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.1.6. Spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie;

2.2. Ta sama osoba fizyczna (Uczestnik Konkursu) może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.§ 3

NAGRODY

3.1. Nagrodami w Konkursie są cztery nagrody rzeczowe.

3.1.1. Nagrodą za zdobycie największej ilości nominacji do finału („Nagroda Publiczności”)

jest jeden telefon marki Apple – iPhone 3G 8GB z blokadą karty SimLock, o wartości 1 556,56 zł (cena netto).

3.1.2. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie, wyłanianego poprzez wybór Jury powołanego przez Organizatora, jest jeden telefon marki Apple – iPhone 3G 8GB z blokadą karty SimLock, o wartości 1 556,56 zł (cena netto).

3.1.3. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie, wyłanianego poprzez wybór Jury powołanego przez Organizatora,

jest jeden odtwarzacz iPod Touch 16GB 1ST GEN, o wartości 747,54 zł (cena netto).

3.1.4. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie, wyłanianego poprzez wybór Jury powołanego przez Organizatora,

jest jeden odtwarzacz iPod Touch 8GB 1ST GEN, o wartości 631,96 zł (cena netto).

3.2. W przypadku wygrania nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.

3.3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie Organizatorowi niezbędnych danych osobowych, adresowych i numeru NIP w przeciągu pięciu dni roboczych od momentu poinformowania Zdobywcy nagrody o wygranej, zwanego dalej Zwycięzcą Konkursu.

3.4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody za pomocą poczty elektronicznej na konto pocztowe Zwycięzcy Konkursu, za pomocą którego brał on udział w Konkursie.

3.5 Powiadomienie o wygraniu Konkursu nastąpi w przeciągu siedmiu dni roboczych od momentu wyłonienia zdobywców Nagród przez Jury w dniu 01.12.2008. Jednocześnie Zwycięzcy Konkursu zostanie przesłana dokładna procedura odbioru Nagrody.

3.6 Imiona i nazwiska oraz pseudonimy Zwycięzców Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu w dniu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu 16.12.2008.

3.7. Przekazanie Nagród Zwycięzcom Konkursu odbędzie się w następujący sposób:

3.7.1. Nagrody rzeczowe wysłane zostaną kurierem na koszt Organizatora na adres zamieszkania podany przez Zwycięzcę Konkursu lub dostarczone w inny uzgodniony przez strony sposób. Nagrody zostaną wysłane w terminie do dziesięciu dni roboczych od momentu przekazania danych osobowych i adresowych Zwycięzcy Konkursu. Dokładna data dostarczenia nagrody zostanie uzgodniona ze Zwycięzcami Konkursu.

3.7.2. Koszty związane z uiszczeniem podatku dochodowego z tytułu otrzymania nagrody pokrywa Organizator. Procedura związana z uiszczeniem rzeczonego podatku zostanie przedstawiona Zwycięzcom Konkursu.

3.7.3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3.7.5. niniejszego regulaminu.

3.7.4. W związku z dostępnością na rynku Polskim na dzień rozpoczęcia konkursu telefonów marki Apple – iPhone 3G 8GB wyłącznie z blokadą karty SimLock, Zwycięzca może wskazać preferowanego operatora telefonii komórkowej, u którego ma nastąpić zakup telefonu, o ile będzie on dostępny w jego ofercie na dzień wyłonienia Zwycięzcy oraz jego detaliczna cena zakupu netto bez abonamentu nie przekroczy wartości nagrody podanej w punkcie 3.1.1. lub 3.1.2. niniejszego regulaminu.

3.7.5. W sytuacji braku dostępności u operatorów telefonii komórkowej na rynku Polskim telefonów marki Apple – iPhone 3G 8GB w okresie zobowiązującym Organizatora do dostarczenia nagrody lub na własne życzenie Zwycięzcy wyrażone pisemnie, Zwycięzcy może zostać przekazana równowartość pieniężna, odpowiadająca wartości nagrody podanej

w punkcie 3.1.1. oraz 3.1.2. niniejszego regulaminu, po potrąceniu kosztów związanych z uiszczeniem podatku dochodowego

z tytułu otrzymania nagrody w formie pieniężnej.

3.8. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

3.8.1. Nie odbierze przesłanej kurierem Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny.

3.8.2. Nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 3.

3.8.3. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy Konkursu w ciągu pięciu roboczych od daty wysłania powiadomienia o wygranej. W takiej sytuacji uznaje się, że odstąpił on od uczestnictwa w Konkursie i rezygnuje z otrzymania Nagrody.

3.8.4. Organizator lub Operator techniczny zauważy statystycznie podejrzaną wysoka liczbę oddawanych głosów nominujących do finału Zwycięską Pracę konkursową, sugerujących korzystanie z nieetycznych działań uczestnika konkursu, np. oprogramowania automatyzującego proces głosowania.

3.8.5. W innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.§ 4

ZASADY KONKURSU

4.1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

4.1.1. Otwarcie strony internetowej Konkursu o adresie www.toaleta2012.pl.

4.1.2. Zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.

4.1.3. Rejestrację w serwisie Toaleta2012.pl, poprzez podanie swojego adresu e-mail.

4.1.4. Wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w §4 niniejszego Regulaminu.

4.2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie wybierając odpowiednią opcję po załogowaniu lub wysyłając e-maila powiadamiającego o rezygnacji o temacie "Rezygnacja z uczestnictwa w konkursie" na adres kontaktowy kontakt@toaleta2012.pl, zawierającego konkursowy pseudonim uczestnika i podany w konkursie adres e-mailowy .

4.3. Konkurs polega na wykonaniu ciekawego zdjęcia oraz opisu toalety, a następnie umieszczenia ich na stronie www.Toaleta2012.pl.

4.3.1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe jednego dnia.

4.3.2. Tematyką zdjęcia i opisu może być wyłącznie toaleta dostępna publicznie (np. w restauracji, barze, pubie, hotelu, dworcu autobusowym, kolejowym bądź lotniczym, urzędzie, placówce służby zdrowia, toaleta miejska, itp.).

4.3.3. Prace konkursowe umieszczane na stronie www.toaleta2012.pl przez Uczestników Konkursu będą oceniane przez użytkowników serwisu oraz nominowane do finału poprzez głosowanie odpowiednim przyciskiem umieszczonym na stronie prezentującym wybrane zdjęcie.

4.3.4. Każdy użytkownik strony Toaleta2012.pl może nominować do finału dowolną liczbę Prac konkursowych.

4.3.5. Praca konkursowa, która w okresie trwania konkursu otrzyma najwięcej nominacji do Finału Konkursu otrzyma „Nagrodę

publiczności” wskazaną w punkcie 3.1.1. niniejszego regulaminu.

4.3.6. Wśród 50 prac konkursowych najczęściej nominowanych do Finału Konkursu Jury powołane przez Organizatora wybierze trzech Zwycięzców Konkursu, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.3.7. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni zostaną najpóźniej 01.12.2008.

4.3.8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają Nagrody wskazane w punkcie od 3.1.2. do 3.1.4 niniejszego regulaminu.

4.3.9. Pseudonimy wraz ze zwycięskimi Pracami konkursowymi zostaną opublikowane 16.12.2008 na stronie www.Toaleta2012.pl.

4.4. Kryterium przyznawania nagród przez Jury będzie wyłonienie najciekawszego zdjęcia i opisu toalety w miejscu publicznym w Polsce.

4.5. Każdy z użytkowników Internetu będzie mógł dodatkowo ocenić umieszczone w galerii konkursowej prace konkursowe poprzez przyznanie im odpowiedniej ilości punktów według następujących zasad:

4.5.1. Przewidziana skala ocen (punktów) dla jednej pracy to 1 do 5 punktów (gwiazdek).

4.5.2. Najwyższą oceną jest 5, a najniższą 1 punktów (gwiazdek).

4.5.3 Ocena w postaci gwiazdek nie wpływa w żaden sposób ani na nominacje Pracy konkursowej do finału, ani na wybór Jury. Jest to wyłącznie forma wyrażenia swojej oceny na temat zaprezentowanej toalety, służącej do budowania rankingu toalet na mapie toalet w Polsce.

4.6. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami zdjęć i opisów konkursowych nadesłanych przez nich w Konkursie i przysługiwać im będzie do tych prac pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator i Operator Techniczny z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do zdjęć konkursowych i opisów.

4.7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie,

zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i Operatora Technicznego, zdjęć nadesłanych przez nich na Konkurs,

w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.8. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę osób przedstawionych w plikach (na zdjęciach) określonych w niniejszym paragrafie na rozpowszechnianie ich wizerunku i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność z wyłączeniem Organizatora i Operatora Technicznego.

4.9. Organizator i Operator Techniczny odmówi zamieszczenia lub usunie z listy znajdującej się na stronie internetowej o adresie www.Toaleta2012.pl zdjęcia i opisy konkursowe, które zawierać będą treści: niezwiązane z tematem konkursu, sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.10. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich zdjęcia i opisy konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

5.1. Żadne dane osobowe, ani uczestników konkursu, ani osób oceniających prace, nie są gromadzone ani przechowywane. O ich udostępnienie poproszeni zostaną jedynie Zwycięzcy Konkursu, celem przekazania nagród.

5.2. Podawane adresy e-mailowe podczas rejestracji uczestnictwa w Konkursie służą jedynie do komunikacji z uczestnikami Konkursu, i nie będą wykorzystywana do innych celów lub udostępniane podmiotom zewnętrznym.§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

6.2. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. 3. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia Zwycięzców Konkursu w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

6.4. Ewentualne reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 20.12.2008 wysyłane na adres kontakt@toaleta2012.pl Reklamacje będą rozpatrywane wciągu 14 dni roboczych od czasu ich otrzymania.

6.5. Organizator i Operator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród.

6.7. Organizator dokona cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz Zwycięzców konkursu dotyczących nagród rzeczowych.

6.8. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

6.9. Organizator i Operator Techniczny nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strona www.toaleta2012.pl będzie wolna od zakłóceń lub błędów.

6.10. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie www.toaleta2012.pl

6.11 Organizator ustanawia adres korespondencyjny kontakt@toaleta2012.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

Organizatorzy i partnerzy